Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die
aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl met wie Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online- Hoeden-Kopen.nl een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl en Klant gezamenlijk.
1.6 Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl, te vinden onder de URL .
1.8 Zaken: zaken welke Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of missies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven.
Indien Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online-Hoeden-Kopen.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl er zorg voor dat als er vooruit betaald is door de Klant de betaalde aankoopbedragen, zo snel dat voor Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen. AFGEPRIJSDE ARTIKELEN kunnen NIET geretourneerd worden!

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten, welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving via de Bank;
b. door middel van betaling via Ideal;

Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en evenals in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2 Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken
aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht (Wet Kopen op afstand)
6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen 14 (veertien) werkdagen na
ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl mits:
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden; niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard totdat Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl het in ontvangst heeft genomen.
d. het artikel afgeprijsd artikel (outlet) betreft, deze kunnen niet geretourneerd worden!
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is (m.u.v. verzendkosten). Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren
7.1 Indien naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met  Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f / Online Hoeden Kopen.nl binnen bekwame tijd (uiterlijk 24 uur) schriftelijk of per email heeft laten blijken;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl.
d. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard totdat Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Wanneer na onderzoek van Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst, zal Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl met Klant in overleg treden.
7.3 Wanneer na onderzoek van Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden; indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden betaalt de Klant het verschil in prijs, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van deOvereenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. 

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
8.1 Op de Overeenkomst en nadere daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien er sprake is van een klacht neemt Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f/ Online Hoeden Kopen.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl zal uiterlijk binnen 14 (viertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Klant kan het geschil indien Partijen er gezamenlijk niet uitkomen voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 9 Garantie
9.1 Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd op afspraak bij onze locatie Grotestraat 31a te Rijssen. Hierbij is het mogelijk dat u het product achter moet laten.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg
zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.
9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen
die de wet aan Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl stelt.

 

Artikel 10 Overige bepalingen
Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f / Online Hoeden Kopen.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 

Artikel 11 Levering / Verzendkosten
Alle artikelen worden verstuurd via PostNL. Wij streven er naar alle bestellingen (geplaatst en betaald voor 16.00 uur) nog dezelfde werkdag te verzenden. Hoedenspeciaalzaak Francelle v.o.f. / Online Hoeden Kopen.nl hanteert 2 verzendtarieven (bestellingen boven € 25,00 worden GRATIS verzonden):
voor Nederland:
1. Brievenbuspost: € 3,95 per zending.
2. Pakketpost: € 6,95 per zending.
voor Europa:
1. Pakketpost: € 9,50 per zending

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2022 Online-Hoeden-Kopen.nl / Hoedenspeciaalzaak Francelle - Rijssen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel