Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die
aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl met wie FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl en Klant gezamenlijk.
1.6 Francelle Hoedenspeciaalzaak / Online Hoeden Kopen.nl de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl, te vinden onder de URL .
1.8 Zaken: zaken welke FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een
vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele
Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of missies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven.
Indien FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is
ontbonden, draagt FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl er zorg voor dat als er vooruit betaald is door de Klant de betaalde bedragen, exclusief verzendkosten, zo snel dat voor FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen. AFGEPRIJSDE ARTIKELEN kunnen NIET geretourneerd worden!

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere
van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten, welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving via de Bank;
b. door middel van betaling via iDEAL;
c. door middel van betaling contant bij afhaallocatie Grotestraat 33 in Rijssen.

Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en evenals in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2 FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken
aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht (Wet Kopen op afstand)
6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na
ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl mits:
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden; niet afdoende gefrankeerde
pakketten worden niet in ontvangst genomen door FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van
het pakket en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden
aanvaard totdat FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl het in ontvangst heeft genomen.
d. het artikel een afgeprijsd artikel (outlet) betreft, deze kunnen niet geretourneerd worden!
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op
teruggave van hetgeen reeds betaald is (m.u.v. verzendkosten). Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren
7.1 Indien naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele
gebreken aan FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl binnen bekwame tijd (uiterlijk 24 uur) schriftelijk of per email heeft laten blijken;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde
pakketten worden niet in ontvangst genomen door FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl.
d. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het
pakket en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard totdat FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Wanneer na onderzoek van FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst, zal FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl met Klant in overleg treden.
7.3 Wanneer na onderzoek van FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden; indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te
beantwoorden betaalt de Klant het verschil in prijs, indien de uitgekozen Zaak
goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil
in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de
Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt
bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken
van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt
de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
8.1 Op de Overeenkomst en nadere daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien er sprake is van een klacht neemt FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Klant kan het geschil indien Partijen er gezamenlijk niet uitkomen voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 9 Garantie
9.1 FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd op afspraak bij onze locatie Grotestraat 31a te Rijssen. Hierbij is het mogelijk dat u het product achter moet laten.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg
zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.
9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen
die de wet aan FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl stelt.

Artikel 10 Overige bepalingen
FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden
onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 11 Levering / Verzendkosten
Alle artikelen worden verstuurd via PostNL.
FRANCELLE bonneterie / Online Hoeden Kopen.nl hanteert 2 verzendtarieven (bestellingen boven € 50,- worden GRATIS verzonden):
voor Nederland:
1. Brievenbuspost: € 4,25 per zending.
2. Pakketpost: € 7,25 per zending.

voor Europa en overige werelddelen: op aanvraag.

Stuurt u een artikel retour? Dan kunt u het pakket, voldoende gefrankeerd, retour sturen naar onderstaand adres. Zie ook: https://www.online-hoeden-kopen.nl/c-6533889/verzenden-retourneren/


FRANCELLE bonneterie/ Online Hoeden Kopen.nl
Grotestraat 33
7461 KE Rijssen
Tel: 0548-519264
Mail: info@online-hoeden-kopen.nl
Web: http://www.online-hoeden-kopen.nl

Bankgegevens:
Bank: ABN AMRO
Rekeningnummer: NL61 ABNA 0106 5010 97 ten name van FRANCELLE bonneterie te Rijssen.

KvK nummer: 51689901
BTW nummer: NL8501.29.035.B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2023 FRANCELLE bonneterie / Online-hoeden-kopen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel